Paperilomakkeet ECI-UBI: n allekirjoittamiseen

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/788, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, Euroopan kansalaisaloitteesta (ETA: n kannalta merkityksellinen teksti)

(31) Asetusta (EU) 2016/679 sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, joka suoritetaan tämän asetuksen mukaisesti. Tältä osin oikeusvarmuuden vuoksi on asianmukaista täsmentää, että järjestäjäryhmän edustaja tai tarvittaessa aloitteen hallintaa varten perustettu oikeushenkilö ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat katsottava asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitetuiksi rekisterinpitäjiksi henkilötietojen käsittelyssä, kun kerätään tukilausumia, sähköpostiosoitteita ja aloitteiden sponsoreita koskevia tietoja, ja todentamista varten ja tuenilmausten varmentaminen sekä määritellä enimmäisaika, jonka kuluessa aloitetta varten kerättyjä henkilötietoja voidaan säilyttää. Järjestäjäryhmän edustajan tai tarvittaessa aloitteen hallintaa varten perustetun oikeushenkilön ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi rekisterinpitäjinä toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet asetettujen velvoitteiden noudattamiseksi. asetuksella (EU) 2016/679, erityisesti ne, jotka liittyvät käsittelyn laillisuuteen ja käsittelytoimien turvallisuuteen, tietojen toimittamiseen ja rekisteröidyn oikeuksiin.

Haluamme tehdä selväksi, että jokaisen kansallisen kansalaisaloitteen koordinaattorin ja varajäsenen tulisi kutsua maansa aktivistit keräämään allekirjoituksia paitsi verkossa, myös paperimuodossa. Kerätyt paperilomakkeet on lähetettävä kansallisille koordinaattoreille varmennetulla postilla, vain osoitteeseen, jonka he antavat aktivisteilleen.

Esimerkki ITÄVALTA: postiosoite on: Postfach 21, 2345 Brunn, EBI-BGE-AT
(Laatikon numero xx, ECI-UBI-maakoodi)

Allekirjoitetut paperilomakkeet on pidettävä turvallisessa paikassa.

Paperilomakkeiden turvallisuuden kannalta seuraava "julistus paperilomakkeen käytöstä" on tärkeää antaa aktivisteille (maan kielellä):

"EUROOPPALAISEN KANSALAISTEN ALOITTEEN" Aloita ehdottomat perustulot (UBI) koko EU: ssa "paperimuotoisen allekirjoituskokoelman käsittely (https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en)

ECI-määräysten liitteessä III olevan A tai B osan mukaisille paperilomakkeille:

  • Kaikki kentät on täytettävä! Vasta sitten äänestys on pätevä
  • Kirjoita luettavasti ja isoilla kirjaimilla! Lukukelvottomia ei lasketa.
    Huomaa, että voit allekirjoittaa vain kerran! Jos joku haluaa allekirjoittaa verkossa myöhemmin tai on jo allekirjoittanut verkossa, hän ei saa allekirjoittaa paperilla.
  • Lomakkeessa mitään ei saa muuttaa tai poistaa lomakkeesta!

Keräilijät / kolmannet osapuolet eivät saa tehdä kopioita allekirjoitetuista paperilomakkeista tai käyttää tietoja! (He ovat vastuussa tietoturvasta)

Pitäisikö mennä täytettyjen lomakkeiden kanssa?

Henkilötiedoilla täytetyt paperilomakkeet on lähetettävä kansallisille koordinaattoreille. Jos et tee niin, niitä ei voida lisätä allekirjoitusten kokonaismäärään. Osoitteet ovat päällä tällä erityisellä sivulla.

Huomautus:

Ainakin kahden kuukauden kuluttua keräysajan päättymisestä kaikki paperimuodossa kerätyt allekirjoitukset olisi ladattava ja asiasta olisi ilmoitettava komissiolle. Konkreettisesta menettelystä ilmoitetaan myöhemmin, kun asia on selvitetty komission kanssa ja testit on suoritettu.

Lataa paperilomakkeet

Kansalliset koordinaattorit voivat ladata paperilomakkeet osoitteesta Tämä sivu. Se on suojattu salasanalla. Jos haluat paperilomakkeita, ota yhteyttä kansalliseen koordinaattoriin kautta verkkolomakkeella

%d bloggaajat näin: